Shutterstock 1140147347 1

Zrównoważony rozwój

Orffa, pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Nasz wkład dla zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej

Liczba ludności na świecie szybko rośnie, co wiąże się z rozwojem działalności przemysłowej na całym świecie. Wzrost działalności gospodarczej wiąże się ze zwiększeniem globalnego zanieczyszczenia, co prowadzi do takich problemów międzynarodowych jak globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne. Tego typu zjawiska mają znaczący wpływ na jakość życia i poziom ubóstwa w wielu krajach.

Dowiedz się więcej Obejrzyj wideo

Nasz wkład w zrównoważoną produkcję zwierzęcą

Czytaj więcej

Karta zrównoważonego rozwoju w produkcji pasz opracowana przez FEFAC

Wyzwaniem dla naszej branży jest zabezpieczenie dostaw wysokiej jakości białka zwierzęcego dla stale rosnącej światowej populacji, przy równoczesnym zminimalizowaniu wpływu na zasoby naturalne, poprzez optymalizację wykorzystania gruntów i efektywności produkcji oraz przy coraz niższej produkcji pod względem zanieczyszczenia i śladu ekologicznego. Z historycznego punktu widzenia, produkcja zwierzęca została uprzemysłowiona w celu

wykorzystania produktów ubocznych powstających przy produkcji żywności dla ludzi (olej → makuchy, mąka → produkty uboczne przemiału). Powszechnie wiadomo, że profesjonalna i prowadzona na dużą skalę produkcja białka zwierzęcego, oparta na podstawach naukowych, gwarantuje wydajność produkcji, jakość produktu i dobrostan zwierząt, minimalizując w ten sposób ślad ekologiczny produktów zwierzęcych i kontrolując emisję zanieczyszczeń.

Wspieranie neutralnej dla klimatu gospodarki poprzez produkcję pasz
Zrównoważone systemy żywnościowe poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami i składnikami odżywczymi
Odpowiedzialne praktyki w zakresie zaopatrzenia
Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt gospodarskich
Poprawa środowiska społeczno-gospodarczego oraz odporności sektorów
Cows

Zaangażowanie firmy Orffa w zrównoważone, przyjazne dla środowiska rolnictwo

Dzięki doskonałym relacjom z licznymi ośrodkami badawczymi i uniwersytetami w Europie i za granicą oraz dużym nakładom na badania i rozwój w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie pasz, firma Orffa jest dobrze przygotowana do wypełniania ważnej roli w dostarczaniu rozwiązań w zakresie dodatków paszowych i pasz, wspierających przemysł w realizacji ambitnych celów związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem.

Produkty i koncepcje firmy Orffa mogą być przydatne w redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), w znacznym zmniejszeniu śladu ekologicznego tej branży, w zwiększeniu wydajności produkcji zwierzęcej przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paszy oraz w obniżeniu zanieczyszczenia azotem poprzez lepsze zbilansowanie żywienia białkowego. Orffa oferuje również rozwiązania mające na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w paszy i wodzie pitnej oraz opracowuje produkty, które zapewniają bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracowników w zakładach produkcyjnych.

Wpływ preparatu Excential Energy Plus na ślad węglowy w produkcji brojlerów

Wpływ Excential Energy Plus (emulgator żywieniowy) na ślad środowiskowy produkcji brojlerów został zmierzony na podstawie serii badań naukowych (Uniwersytet w Lavras, Brazylia) we współpracy z Blonk Consultants, wiodącą firmą zajmująca się zastosowaniem metodologii LCA w rolnictwie, działającą na poziomie rządowym jako organ doradczy. LCA jest techniką oceny wpływu na środowisko związanego z życiem produktu lub usługi od kołyski do grobu. Jako metodykę obliczeń zastosowano Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące śladu ekologicznego produktów (PEF).

Skuteczność działania Excential Energy Plus w tych doświadczeniach była reprezentatywna dla wszystkich badań naukowych przeprowadzonych z produktem, jak również dla wyników z obserwacji terenowych.

Celem badań była ocena śladu ekologicznego brojlerów żywionych z dodatkiem i bez dodatku Excential Energy Plus, uwzględniająca kilka kategorii wpływu na środowisko: zmiany klimatu, eutrofizację, zakwaszenie i użytkowanie (zmiany) gruntów.

Life Cycle Assessment (LCA)

Zaangażowanie firmy Orffa w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

(w odniesieniu do globalnych celów rozwoju)

Firma Orffa oferuje produkty i rozwiązania podnoszące wydajność produkcji rolnej, umożliwiające wyżywienie rosnącej liczby ludności na świecie oraz zapewniające dostępność wysokiej jakości białka zwierzęcego w zrównoważonej diecie dla wszystkich ludzi.
Koncepcje firmy Orffa mają duży wpływ na produkcję żywności, poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju i tworzenie wydajnych systemów produkcji białka zwierzęcego.
Firma Orffa zapewnia pracownikom dobre i bezpieczne miejsca pracy oraz posiada kodeks postępowania, który respektuje prawa pracownicze i zapobiega wykorzystywaniu pracy niewolniczej, korupcji i innym formom naruszania zasad etycznych. Orffa dąży do osiągnięcia rozwoju gospodarczego poprzez innowacje.
Akwakultura zaopatruje populację światową w zdrową żywność, unikając jednocześnie nadmiernego przeławiania zasobów wodnych. Orffa tworzy i oferuje rozwiązania, pozwalające zastąpić wyczerpujące się źródła mączki rybnej i oleju. Zwiekszona retencja minerałów zapobiega ich wypłukiwaniu (eutrofizacji) i minimalizuje negatywny wpływ na jakość wody.
Koncepcje firmy Orffa mają duży wpływ na produkcję żywności, poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju i tworzenie wydajnych systemów produkcji białka zwierzęcego.
Wykorzystanie gruntów na cele rolnicze wymaga ochrony ekosystemów, zapobiegania wylesianiu i zapewnienia bioróżnorodności. Firma Orffa przyjmuje na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się do stosowania dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania, produkcji, dystrybucji i dostaw produktów do klientów.