Energy Plus

Emulgator żywieniowy

Rolą emulgatora jest poprawa strawności tłuszczów, a tym samym zwiększenie ich wartości energetycznej w żywieniu zwierząt. Ze względu na wysoką wartość kaloryczną tłuszcze i oleje stanowią ważne źródła energii w żywieniu zwierząt. Surowce te są jednak dość drogie. Poprawa wartości energetycznej ma duże znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia. Umożliwia obniżenie kosztu paszy, zwiększając rentowność produkcji zwierzęcej i zapewniając jej zrównoważony rozwój.

Emulgator to związek chemiczny składający się z części hydrofilowej (rozpuszczalnej w wodzie) i części lipofilowej (rozpuszczalnej w tłuszczach). Dzięki połączeniu obu tych cech w jednej cząsteczce emulgator zyskuje wyjątkowe właściwości – rozpuszcza się zarówno w wodzie, jak i tłuszczach, a także ułatwia mieszanie obu tych frakcji. W obrocie dostępne są różne typy emulgatorów. Przy wyborze odpowiedniego emulgatora należy brać pod uwagę kryterium, jakim jest równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB). Wartość HLB określa stopień rozpuszczalności danego produktu w tłuszczach lub w wodzie. Skala HLB obejmuje wartości od 0 do 20. Im niższa wartość HLB, tym bardziej lipofilowe właściwości ma emulgator i tym łatwiej rozpuszcza się w tłuszczach. Z kolei im wyższa wartość HLB, tym bardziej hydrofilowy jest emulgator i tym łatwiej rozpuszcza się w wodzie. Ponieważ zwierzęta pobierają prawie dwukrotnie więcej wody niż paszy w jelicie wystpuje środowisko wodne. Celem emulgatora żywieniowego jest optymalizacja procesu emulgacji i formowania miceli w jelitach. Z tego względu najlepsze właściwości mają emulgatory o wysokim HLB.

Excential Energy Plus to emulgator żywieniowy odznaczający się bardzo wysoką wartością HLB (a zatem bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie). Wartość HLB produktu Excential Energy Plus jest znacząco wyższa niż HLB innych popularnych emulgatorów (lecytyny, lizolecytyny). Dzięki temu Excential Energy Plus jest bardzo wydajnym emulgatorem żywieniowym. Poprawia strawność tłuszczu i energii, umożliwia obniżenie kosztów. Sprzyja ekonomicznej i zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Efekt ten potwierdzono w licznych badaniach, raportach instytutów naukowych oraz w praktyce. Najnowsze informacje można znaleźć w wymienionych poniżej publikacjach.

Związane z Publikacje