BROYLER ENDÜSTRİSİNİN VERİMLİLİĞİ, NUTRİSYONEL BİR EMÜLSİFİYERLE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE NASIL GELİŞTİRİLİR?

Feed & Additive magazine, May 2024

“Artan dünya nüfusuna paralel olarak, hayvansal protein talebini karșılamak için yemden optimum düzeyde faydalanmak, verimliliği artırmanın anahtarıdır. Yem üretiminde ham maddelerden maksimum fayda sağlamak, daha sürdürülebilir bir hayvansal üretime katkıda bulunacaktır. Dıșarıdan katılan yağ kaynakları ve ham maddelerin içerdiği yağlar, sindirim kanalındaki sindirim ve emilime etki eden faktörler nedeniyle verimli bir șekilde kullanılamamaktadır. Çalıșmalarda broyler yemlerinde kullanılan yağ kaynaklarının %13 oranında sindirilemediği gösterilmiștir. Nutrisyonel emülsifiyerlerin kullanılması, bu noktada oyunun kurallarını değiștirebilir.”

Nutrisyonel emülsifiyerler, ince bağırsakta yağ emülsifikasyonunu arttırmak amacıyla yem formülasyonlarında giderek daha yaygın bir şekilde kullanılan yem katkı maddeleridir. Doğal emülsifi-yerlerle (örneğin safra tuzları) birlikte, nutrisyonel emülsifiyerler ince bağırsağa gelen yağ globüllerini daha küçük damlacıklar halinde emülsifiye eder. Lipidlerin hidrolizini kolaylaştıran sindirim enzimi olan lipaz, bu sayede yağı daha verimli bir şekilde sindirebilir. Bu emülsifiyerler ayrıca epitel hücre tabakasındaki emilimlerini arttırmak için serbest yağ asitlerini emülsifiye edebilir. Enerji verimliliği ile yakından ilişkili olduğundan, bu yem katkı maddeleri, hayvanların performansı için rasyondan daha fazla enerji açığa çıkarabilir. Bu nedenle, nutrisyonel emülsifiyerler hayvansal üretimin verimliliğini artıranlar olarak da adlandırılabilmektedir.

Excential Energy Plus, Orffa Additives B.V. tara-fından geliştirilen ve Gliseril Polietilen Glikol Risi-noleat (GPGR) bazlı bir nutrisyonel emülsifiyerdir. Hint fasulyesi yağından elde edilen bu GPGR, ince bağırsağın sulu ortamında emülsifikasyon özelliklerini artırmak için kontrollü bir üretim sürecinde özel olarak sentezlenir. Excential Energy Plus'ın etkinliği, farklı monogastrik ve ruminant hayvan türleri arasında gerçekleştirilen 100'den fazla in vivo denemede kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, bir nutrisyonel emülsifiyerin etkisi, bunlarla sınırlı olmamak üzere şu faktörlere bağlıdır; hayvan türü, dozaj, emülsifiyer aktif maddeleri, takviye süresi ve yem formülasyonu.

Orffa, bu farklı faktörleri göz önünde bulundurarak Excential Energy Plus'ın broyler verimliliğini artırıcı ve yem maliyetini düşürücü etkisi üzerine küresel bir meta-analiz gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda üç farklı meta-analiz uygulanmıştır. İlki Excential Energy Plus'ın etkilerini nutrisyonel emülsifiyer içermeyen bir kontrol rasyonuyla karşılaştırmak için, ikincisi ürünü, piyasada bulunan farklı bir emülsifiyer içeren bir rasyonla karşılaş-tırmak için yapılmıştır. Üçüncü meta-analizde ise, yem maliyetinden tasarruf sağlamak amacıyla enerjisi azaltılmış bir rasyona nutrisyonel emülsifiyerin dahil edilmesi incelenmiştir.

VERİMLİLİK ARTIRICI OLARAK META-ANALİZ: EXCENTIAL ENERGY PLUS VE KONTROL

Excential Energy Plus ile yapılan bilimsel ve ticari denemelerin sistematik bir incelemesi yapılmış ve aşağıdaki kriterleri karşılayan belirli çalışmalar seçilmiştir:

- Broylerlerde gerçekleştirilmiştir;
- Yem formülasyonu ve besin maddesi analizi hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir;
- Excential Energy Plus'ın verimlilik arttırıcı (üst pansuman) olarak etkisi değerlendirilmiştir;
- Tedavi rasyonuyla birlikte emülgatör içermeyen ve izokalorik bir bazal rasyon bulunan bir kontrol içermektedir;
- Kanatlıların büyüme performansı, yem alımı ve yem verimliliği ile ilgili verileri kapsamaktadır;
- 2023'ün sonundan önce gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, deneme detaylarıyla birlikte Tablo 1' deki çalışmalar değerlendirmeye alınmıştır.

Her iki uygulama (kontrol rasyonu ve Excential Energy Plus rasyonu) için aşağıdaki performans parametreleri, eğer mevcutsa, tüm çalışmalar için derlenmiştir:

- Vücut ağırlığı artışı (VKA; g/kuş)
- Ortalama günlük kazanç (ADG; g/kuş/gün)
- Ortalama günlük yem tüketimi (ADFI; g/kuş/gün)
- Yem Dönüşüm Oranı (FCR), aşağıdaki formülle 2500 g vücut ağırlığına göre yeniden hesaplanmıştır:

- Avrupa Üretim Etkinlik Faktörü (EPEF), aşağıdaki formülle hesaplanmıştır:

Son olarak, Excential Energy Plus grubundaki veriler kontrol grubuyla karşılaştırılırken değişim yüz-desi aşağıdaki formülle hesaplanmıştır:

Bu sonuçlar her bir çalışma için farklı rasyon gruplarına göre derlenmiş ve istatistiksel analiz, ANOVA tek yönlü testi ile gerçekleştirilmiştir (anlamlılık düzeyi P<0,05). Her bir denemenin etkisi incelendikten sonra, bu değişim yüzdelerinin ortalaması alınmış, her bir uygulama ve her bir performans parametresi için grafiğe dökülmüştür. Çıkan sonuçlar, bazal broyler rasyonuna 350 ppm Excential Energy Plus uygulamasının büyüme performansını %3,8, yem verimliliğini %3,9 ve üretim verimliliğini %6,1 oranında artıracağına işaret etmektedir.

VERİMLİLİK ARTIRICI OLARAK META-ANALİZ: EXCENTIAL ENERGY PLUS İLE DİĞER EMÜLSİFİYERLERİN KARŞILAŞTIRMASI

Nutrisyonel emülsifiyerler, aktif bileşenlerine bağlı olarak farklı ortamlarda etkinlik gösterebilirler. Emül-sifiyerlerin hidrofilik-lipofilik denge (HLB) değerini ölçmek, ürünleri sınıflandırmanın ve bunların lipofilik (yağdaki su karışımı için) veya hidrofilik (sudaki yağ karışımı için) olup olmadığını öğrenmenin ilginç bir yoludur. Fosfolipidler gibi düşük HLB değerine sahip lipofilik emülsifiyerler, genellikle yem üretim sürecini iyileştiren teknik emülsifiyerler olarak bilinirler.

Öte yandan, Excential Energy Plus'ta kullanılan spesifik GPGR gibi yüksek HLB değerine sahip hidrofilik emülsifiyerler, gastrointestinal sistemin sulu ortamında emülsifikasyonu iyileştiren nutrisyonel emülsifiyerlerdendir. Bu durum, emülsifiyerin türlerini in vivo koşullarda ayırt etme ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır.

Değişken HLB değerlerine sahip emülsifiyerleri ayırt etmek için ikinci bir meta-analiz gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Excential Energy Plus ile yapılan bilimsel ve ticari denemelerin ikinci bir sistematik incelemesi yapılmış ve aşağıdaki kriterleri karşılayan belirli çalışmalar seçilmiştir:

- Broylerlerde gerçekleştirilmiştir;
- Yem formülasyonu ve besin maddesi analizi hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir;
- Excential Energy Plus'ın verimlilik arttırıcı ola-rak etkisi değerlendirilmiştir;
- Ticari olarak temin edilebilen başka bir emülsifiyer ile desteklenen ve uygulama rasyonuyla izokalorik olan bir bazal rasyonu kapsayan bir kontrol içermektedir;
- Kanatlıların büyüme performansı, yem tüketimi ve yem verimliliği ile ilgili verileri içermektedir;
- 2023'ün sonundan önce gerçekleştirilmiştir.(Tablo 2)

Her iki uygulama için de önceki meta-analizde olduğu gibi aynı performans parametreleri kullanılmıştır. İstatistiksel analiz ilk meta-analizde olduğu gibi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, ilk analizdekine benzer şekilde Excential Energy Plus grubundaki veriler diğer emülsifiyer grubuyla karşılaştırılarak değişim yüzdesi hesaplanmıştır. Her bir çalışmanın etkisi incelendikten sonra, değişim yüzdelerinin ortalaması alınmış ve her bir uygulama ve her bir performans parametresi için grafiğe dökülmüştür. Çıkan sonuçlar, 350 ppm Excential Energy Plus uygulamasının, piyasada bulunan diğer emülsifiyer ürünlerin daha yüksek dozlarda kullanımına kıyasla, büyüme performansını %1,7, yem verimliliğini %2,8 ve üretim verimliliğini %2,5 oranında artıracağına işaret etmektedir.

MALİYET TASARRUFU OLARAK META-ANALİZ: EXCENTIAL ENERGY PLUS VE KONTROL

Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi sayesinde, nutrisyonel emülsifiyerler, beslenme uzmanlarının enerji seviyeleri azaltılmış rasyonlar formüle etmelerini sağlar. Bu yem re-formülasyonu, yağ kaynakları ve toplam ham yağ (bitkisel yağlar, hayvansal yağlar ve tahıllardan elde edilen) dikkate alındığında başlangıçtaki yemle oldukça bağlantılıdır. Bu nedenle, Excential Energy Plus'ın bir enerji re-formülasyon stratejisi ile uygulandığında broyler performansıve yem maliyetleri üzerindeki etkisini gözden geçirmek için üçüncü bir meta-analiz yapılmıştır. Bu amaçla, bilimsel ve ticari denemelerin son bir sistematik incelemesi yapılmış ve aşağıdaki kriterlere cevap veren belirli çalışmalar seçilmiştir:

- Broylerlerde gerçekleştirilmiştir;
- Yem formülasyonu ve besin maddesi analizi hakkında detaylı bilgi içermektedir;
- Excential Energy Plus'ın yem maliyeti tasarrufu (re-formülasyon) olarak etkisi değerlendirilmiştir;
- Bazal rasyonla pozitif kontrol ve azaltılmış enerji seviyeleri ile negatif kontrol içermektedir;
- Kanatlıların büyüme performansı, yem alımı ve yem verimliliği ile ilgili verileri kapsamaktadır; 
- 2023'ün sonundan önce gerçekleştirilmiştir.(Tablo 3)

Her iki uygulama için de önceki meta-analizde olduğu gibi aynı performans parametreleri derlenmiştir. Bu sonuçlar her bir çalışma için farklı rasyon gruplarına göre derlenmiş ve istatistiksel analiz önceki meta-analize benzer şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bu meta-analizi sonuçlandırmak gerekirse, Excential Energy Plus takviyesi yapılırken enerjinin azaltılmasından hiçbir performans parametresi önemli ölçüde olumsuz etkilenmemiştir. Bunun da ötesinde, rasyon maliyetleri, nutrisyonel emülsifiyerle besleme maliyeti de dahil olmak üzere ortalama 5,26 USD/ ton yem azaltılmıştır. Ortalama yem alımı ve rasyon maliyeti dikkate alındığında, 3,44'lük bir ya-tırım getirisi elde edildiği sonucuna varılabilir.

YEM MALİYETLERİNİ OPTİMİZE EDERKEN BROYLER ENDÜSTRİSİNİN VERİMLİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ

Nutrisyonel emülsifiyerler, hayvan yemlerindeki farklı besin maddelerinin daha iyi sindirilmesini ve emilmesini sağlayan yem katkı maddeleridir. Yağ ve enerji metabolizmasındaki kilit etkileri sayesinde, büyüme performansı için kullanılabilecek yemin enerji kullanımını optimize ederler. Excential Energy Plus'ın büyümeyi, yem verimliliğini ve üretim verimliliğini önemli ölçüde artırarak daha yüksek kâr sağladığı, hem bilimsel hem de ticari denemelerle kanıtlanmıştır. Ayrıca, teknik emülsifiyerlerden nutrisyonel emülsifiyerlere kadar çok çeşitli emülsifiyerler mevcuttur, ancak bunlar aktif bileşenlerive HLB değerleri tanımlanarak kolayca sınıflandırılabilir. Yüksek HLB değerine sahip nutrisyonel bir emülsifiyer olan Excential Energy Plus'ın, piyasada bulunan diğer emülsifiyer türlerine kıyasla performansı daha yüksek oranda artırdığı kanıtlanmıştır.

Emülsifiyer içermeyen bazal bir broyler rasyonunun üzerine 350 ppm Excential Energy Plus uygulanmasının büyüme performansını %3,8, yem verimliliğini (FCR)%3,9 ve üretim verimliliğini (EPEF)%6,1 oranında artırması beklenmektedir. Excential Energy Plus uygulandığında ve sonuçlar piyasada bulunan başka bir emülsifiyer ile karşılaştırıldığında, büyüme performansının %1,7, yem verimliliğinin (FCR) %2,8 ve üretim verimliliğinin (EPEF) %2,5 oranında artması beklenmektedir.

Ayrıca, Excential Energy Plus'ın enerjisi azaltılmış rasyonlarda uygulanması, yem maliyetlerini 5,26 USD/ton azaltırken optimum broyler performansının korunmasını sağlar ve 3,44'lük bir yatı-rım getirisi ile sonuçlanır.