Excential Rumenpass CH

Cholina chroniona

Excential Rumenpass CH jest preparatem dla krów zawierającym chroniony chlorek choliny. Dzięki bardzo skutecznej metodzie ochrony przed degradacją w żwaczu, Excential Rumenpass CH dostarcza krowom maksymalną ilość biodostępnej choliny.

Na początku laktacji krowy mleczne wchodzą w fazę ujemnego bilansu energetycznego. Wynika to z faktu, że zapotrzebowanie na energię do produkcji mleka jest wyższe niż jej pobranie w spożywanej paszy. Dochodzi do mobilizacji rezerw organizmu zgromadzonych w postaci tłuszczu, może to prowadzić do stłuszczenia wątroby i (subklinicznej) ketozy, co może być związane z bardzo wysokimi kosztami.

Cholina ma potwierdzone skuteczne działanie w zapobieganiu ketozie. Kluczowe znaczenie ma dostępność choliny na poziomie jelit. Bez odpowiedniej ochrony cholina ulega rozkładowi w żwaczu i traci swoje pożyteczne właściwości. Aby uniknąć rozkładu w żwaczu cholina musi być odpowiednio chroniona (bypass w żwaczu).

Sama ochrona przed degradacją nie wystarczy, aby produkt był skuteczny. Niektóre preparaty dostępne na rynku są nadmiernie chronione. Zdarza się, że stopień ochrony jest tak wysoki, że cholina nie ulega uwolnieniu w jelicie. W przypadku innych produktów poziom ochrony jest niewystarczający. W efekcie otoczka ochronna zostaje uszkodzona w żwaczu, a cała cholina ulega degradacji, zanim jeszcze dotrze do jelit.

Firma Orffa oferuje dodatek Excential Rumenpass CH. Produkt zapewnia idealną równowagę pomiędzy ochroną przed degradacją w żwaczu i strawnością jelitową, skutkując najwyższą dostępnością choliny dla krów mlecznych. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi publikacjami.

Związane z Publikacje