Rumenpass CH

Cholina chroniona

Excential Rumenpass CH zawiera chlorek choliny zabezpieczony przed rozkładem w żwaczu, przeznaczony do żywienia krów mlecznych. Dzięki ochronie przed degradacją w żwaczu Excential Rumenpass CH dostarcza krowom mlecznym maksymalną ilość łatwo dostępnej choliny.

Wraz z rozpoczęciem laktacji krowy mleczne wchodzą w okres ujemnego bilansu energetycznego. Powodem jest większa wartość energii zużywanej na produkcję mleka wobec energii pobranej w paszy. Wymaga to mobilizacji rezerw organizmu gromadzonych w postaci tłuszczu. Powoduje to ryzyko stłuszczenia wątroby i (podklinicznej) ketozy, które mogą wiązać się z bardzo wysokimi kosztami dla producentów.

Cholina ma potwierdzone skuteczne działanie w zapobieganiu ketozie. Kluczowe znaczenie ma dostępność choliny na poziomie jelit. Bez odpowiedniej ochrony cholina ulega rozkładowi w żwaczu i traci swoje pożyteczne właściwości. Aby uniknąć rozkładu w żwaczu cholina musi być odpowiednio chroniona (bypass w żwaczu).

Sama ochrona przed degradacją nie wystarczy, aby produkt był skuteczny. Niektóre preparaty dostępne na rynku są nadmiernie chronione. Zdarza się, że stopień ochrony jest tak wysoki, że cholina nie ulega uwolnieniu w jelicie. W przypadku innych produktów poziom ochrony jest niewystarczający. W efekcie otoczka ochronna zostaje uszkodzona w żwaczu, a cała cholina ulega degradacji, zanim jeszcze dotrze do jelit.

Dlatego w firmie Orffa opracowano dodatek Excential Rumenpass CH. Produkt zapewnia idealną równowagę pomiędzy ochroną przed degradacją w żwaczu i strawnością jelitową, skutkując najwyższą dostępnością choliny dla krów mlecznych.

Związane z Publikacje