Efektywność wykorzystania pasz

Czym jest efektywność wykorzystania pasz?

Często stosowaną i łatwą definicją efektywności żywienia jest przyrost masy ciała na jednostkę zużytej paszy i odwrotność powszechnie stosowanego współczynnika wykorzystania paszy (FCR). Efektywność wykorzystania paszy jest również ściśle związana z metabolizmem energii, ale z powodu wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych powiązanie z koncentracją energii w diecie jest niskie. Istotne jest zrozumienie efektywności wykorzystania paszy, ponieważ wpływa ona na sytuację ekonomiczną gospodarstw, konkurencyjność różnych gałęzi przemysłu produkujących białko zwierzęce oraz presję na światowe zasoby naturalne.

Efektywność wykorzystania pasz u brojlerów

W porównaniu z innymi zwierzętami hodowlanymi produkcja brojlerów jest uważana za bardzo efektywną pod względem wykorzystania paszy. Efektywność żywieniowa jest wyrażana w prosty sposób poprzez współczynnik wykorzystania paszy (FCR), określający stosunek pobranej paszy do masy ciała. Współczesne przemysłowe rasy kurcząt brojlerów mają imponujący potencjał w zakresie efektywności wykorzystania paszy, dzięki czemu sektor ten jest bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Efektywność wykorzystania pasz u trzody chlewnej

Efektywność wykorzystania pasz wyraża się najczęściej dzieląc ilość spożytej paszy przez masę ciała zwierzęcia. Zamiast przyrostu masy ciała można także zastosować przyrost tuszy. Przyrost tuszy jest istotny z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ świnie sprzedawane są na podstawie masy tuszy. Przyrost tuszy można łatwo obliczyć pod koniec tuczu, gdy zwierzęta poddawane są ubojowi, trudniej zaś na początku. Często jest on szacowany, a zatem niedokładny. Efektywność wykorzystania paszy można również określać na podstawie ilości zużytej energii, zamiast ilości zużytej paszy. Słabą stroną tej metody jest jednak niedokładność oszacowania zawartości energii w paszy i energii pobranej przez zwierzę. Wykorzystanie paszy może być również wyrażone w ujęciu finansowym, ponieważ celem produkcji trzody chlewnej jest jak najbardziej efektywne i skuteczne wykorzystanie pasz.

Efektywność wykorzystania pasz u krów mlecznych

Efektywność wykorzystania paszy u krów mlecznych opiera się na ich zdolności do przekształcania paszy w mleko. Innymi słowy, jest to ilość wyprodukowanego mleka przeliczona na ilość pobranej suchej masy. Dlatego też czasami jest ona nazywana wydajnością pobrania suchej masy. Przy obliczaniu efektywności żywienia ważne jest posiadanie dostępu do wiarygodnych i dokładnych danych dotyczących pobrania suchej masy. Ważenie podawanej paszy powinno być uzupełnione ważeniem paszy niezjedzonej. Należy również ściśle monitorować zawartość suchej masy w paszach i ich komponentach, ponieważ zmieniają się one wraz z upływem czasu. Zawartość składników pokarmowych w mleku jest również istotna przy obliczaniu efektywności żywienia. Mleko skorygowane energetycznie (Energy-Corrected Milk - ECM) jest wyliczane w oparciu o poziom tłuszczu i białka w mleku. Ten ostatni parametr pozwala na standaryzację i porównanie pomiędzy rasami lub gospodarstwami.

Efektywność wykorzystania pasz u ryb

Współczynnik wykorzystania paszy (FCR) jest skutecznym sposobem oceny efektywności wykorzystania paszy dla producentów akwakultury w ich hodowlach. Współczynnik FCR zależy od czynników takich jak gatunek i system produkcji. W przypadku ryb hodowlanych wskaźnik ten jest zazwyczaj niższy niż u ryb wolnożyjących. Niskie jego wartości (np. 1,0) mogą być mylące, ponieważ wskazują, że w wyniku żywienia nie powstają prawie żadne straty. Biorąc pod uwagę zawartość wody w paszy (+/- 10%) i u żywych ryb (+/- 75%), staje się jasne, że straty są rzeczywiście generowane. Należy zatem zwrócić uwagę na wydajność białka (PE). Parametr ten obliczamy, mnożąc FCR przez stosunek procentowej zawartości białka surowego w paszy do procentowej zawartości białka w organizmie hodowanego gatunku. Warto również zbadać inne wskaźniki wydajności związane z efektywnością wykorzystania paszy. Na przykład wskaźnik trzewiosomatyczny (VSI) to stosunek masy trzewi ryb do masy zwierzęcia. Wnętrzności nie są tak cenne jak filety i dlatego znaczny wzrost masy trzewi nie jest pożądany.

Excential Energy Plus to efektywność wykorzystania pasz

Pasza stanowi do 70% całkowitych kosztów produkcji zwierzęcej w nowoczesnych systemach intensywnej hodowli. Energia jest głównym składnikiem kosztów w dietach dla zwierząt wysokowydajnych. Energia jest również podstawowym składnikiem diety, który wspomaga funkcje życiowe oraz wzrost tkanek. Znajomość metabolizmu energetycznego jest niezbędna do zrozumienia efektywności żywienia. Ze względu na wysoką wartość energetyczną, tłuszcze i oleje są ważnymi źródłami energii w recepturach pasz. Zwiększenie efektywności energetycznej tych surowców jest interesujące z ekonomicznego punktu widzenia. Emulgatory żywieniowe mogą być stosowane w celu poprawy strawności tłuszczów, a tym samym poprawy efektywności energetycznej, co spowoduje obniżenie kosztów paszy i umożliwi bardziej ekonomiczną i zrównoważoną produkcję zwierzęcą.

Jak działa emulgator Energy Plus

Emaulgator to cząsteczka zawierająca część rozpuszczalną w wodzie (hydrofilową) i część rozpuszczalną w tłuszczach (lipofilową). Kombinacja tych dwóch elementów w jednej cząsteczce nadaje jej unikalne właściwości polegające na tym, że emulgator może rozpuszczać się zarówno w tłuszczu, jak i w wodzie oraz może pomóc w mieszaniu tych dwóch frakcji. U zwierząt trawienie tłuszczu przebiega w kilku etapach. Na początku duże cząsteczki tłuszczu ulegają emulgacji w środowisku wodnym jelit. W normalnych warunkach tłuszcz i woda nie mieszają się ze sobą, dlatego sole żółciowe jako naturalne emulgatory ułatwiają ten proces. Powstają mniejsze drobinki tłuszczu, co zwiększa powierzchnię działania dla lipazy. Enzym ten, produkowany przez trzustkę, rozkłada tłuszcze. W kolejnym etapie powstają micele. Micele to rozpuszczalne w wodzie agregaty cząsteczek lipidów zawierające zarówno grupy polarne, jak i niepolarne. Gdy micele stykają się z błoną mikrokosmków, ulegają rozerwaniu, a kwasy tłuszczowe zostają wchłonięte przez lipofilową błonę komórkową. Sole żółciowe i monoglicerydy pełnią rolę naturalnych emulgatorów w procesie tworzenia miceli. Niemniej jednak, zdolność tych naturalnych emulgatorów może być czynnikiem ograniczającym trawienie tłuszczów. Dlatego też egzogenne emulgatory pokarmowe mogą wspomagać proces trawienia tłuszczów i wartość energetyczną. Ich pozytywny wpływ będzie bardziej widoczny przy wyższych poziomach tłuszczu dodanego. Nawet w przypadku tłuszczów o wysokiej strawności (np. olej sojowy) efekt ten jest bardzo wyraźny.

Wpływ emulgatorow na proces trawienia

Znany jest wpływ emulgatorów żywieniowych na strawność energii, zwłaszcza u drobiu. Szczególnie istotne jest zwiększanie strawności tłuszczu, ale również wpływ na strawność innych składników pokarmowych (np. białka surowego). Szereg badań metabolicznych odchodów przeprowadzonych przez firmę Orffa umożliwia poznanie tych efektów. W badaniach zastosowano diety oparte na kukurydzy, śrucie sojowej, pszenicy, mączce mięsno-kostnej w różnych dawkach. Stosowano również oleje roślinne (np. olej sojowy, blendy roślinnych kwasów tłuszczowych) oraz tłuszcze zwierzęce (np. tłuszcz drobiowy). Po okresie adaptacji i pod koniec okresu metabolicznego przez kilka kolejnych dni zbierano i analizowano odchody. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że dodatek emulgatora żywieniowego zwiększa strawność energii, tłuszczu surowego, suchej masy i białka surowego średnio o 76 kcal/kg (AMEn), 2,81%, 1,41% i 1,68%. Należy podkreślić, że wzrost strawności energii zależy od procentowego udziału tłuszczu surowego w diecie.

Jak zwiększyć efektywność wykorzystania pasz i obniżyć związane z tym koszty dzięki emulgatorom.

Wykorzystując wiedzę na temat trawienia energii przy użyciu emulgatorów żywieniowych, możliwe jest stosowanie tych rozwiązań w paszach przemysłowych. Dodatek emulgatora żywieniowego i uwzględnienie jego wartości matrycowej (np. AMEn = 200 000 kcal/ kg) w oprogramowaniu do recepturowania pasz umożliwia produkcję tańszych diet o obniżonej wartości energetycznej bez wpływu na wydajność zwierząt. Biorąc pod uwagę rosnące koszty surowców, działanie emulgatora żywieniowego daje możliwość ograniczenia niekorzystnego wzrostu cen pasz. Zwrot z inwestycji (w dietach o obniżonej wartości energetycznej) wynosi od 3:1 do 7:1, w zależności od gatunku zwierząt. Oprócz zastosowania w dietach o obniżonej wartości energetycznej istnieje również możliwość podawania emulgatora żywieniowego jako dodatku do paszy. Dzięki temu można zwiększyć wydajność zwierząt, zmniejszając zużycie paszy. Możliwa jest znaczna poprawa masy ciała (BW) i współczynnika wykorzystania paszy (FCR). Wyniki te przekładają się również na zrównoważony rozwój. Zastosowanie emulgatora "na górkę" pozwala na zmniejszenie ilości tłuszczu w paszy, w dietach z obniżoną energią, a także zmniejszenie zużycia paszy, co przekłada się na bardziej zrównoważoną produkcję.

Poprawa strawności = oszczędność kosztów paszy i poprawa wydajności

Po pierwsze emulgator żywieniowy może być stosowany w celu poprawy strawności energii, suchej masy, tłuszczu surowego i białka surowego, jak wykazały liczne badania metaboliczne (potwierdzone badaniami walidacyjnymi z obniżoną energią). Po drugie, dzięki lepszej strawności, emulgator żywieniowy umożliwia obniżenie kosztów paszy i poprawę wydajności. Po trzecie, emulgatory żywieniowe wspierają bardziej zrównoważone żywienie.

Związane z Publikacje