Bicar®Z

Wodorowęglan sodu

Wodorowęglan sodu (NaHCO3) jest surowcem powszechnie wykorzystywanym w mieszankach paszowych. Poprzez zbilansowanie diety wodorowęglan sodu poprawia wydajność i sprzyja dobrostanowi zwierząt hodowlanych. U przeżuwaczy wykazuje właściwości buforujące, stabilizując poziom pH w żwaczu. Z kolei u zwierząt monogastrycznych wodorowęglan sodu skutecznie bilansuje dawkę pokarmową, optymalizując równowagę elektrolityczną.

Przeżuwacze

Żwacz można porównać do dużej komory fermentacyjnej zawierającej liczne populacje mikroorganizmów. Pasza, która trafia do żwacza, jest przekształcana w lotne kwasy tłuszczowe, które są wykorzystywane przez organizm jako źródło energii. Te kwasy tłuszczowe mają negatywny wpływ na pH żwacza. Do pewnego stopnia zwierzęta są w stanie utrzymać prawidłowe pH w żwaczu poprzez buforowanie wodorowęglanem pochodzącym ze śliny. Wysokowydajne zwierzęta spożywają duże ilości paszy, aby zaspokoić wysokie zapotrzebowanie energetyczne. Często ma to niekorzystny wpływ na pH w żwaczu, powodując ryzyko kwasicy. Kwasica żwacza może prowadzić do obniżenia apetytu, pogorszenia dobrostanu zwierzęcia, obniżenia wykorzystania paszy i strat w produkcji. W dłuższej perspektywie kwasica może powodować spadek kondycji zwierzęcia, zaburzenia narządu ruchu lub kulawiznę.

Oprócz dużych ilości paszy pobieranej przez zwierzęta wysokowydajne wartość pH w żwaczu zależy także od innych czynników. Stres cieplny, radykalne zmiany w składzie dawki pokarmowej, stres lub brak dobrego źródła włókna w żywieniu mogą w dużym stopniu zwiększać ryzyko kwasicy żwacza.
Dodatek wodorowęglanu sodu Bicar®Z do pasz dla przeżuwaczy zmniejsza ryzyko wystąpienia tego zaburzenia. Dostarczenie wodorowęglanu sodu zwiększa zdolność buforowania i stabilizuje pH w żwaczu.

Trzoda chlewna i drób

Wodorowęglan sodu Bicar®Z jest powszechnie wykorzystywany w żywieniu drobiu i trzody chlewnej jako źródło sodu, które jednocześnie zapobiega powstawaniu nadmiaru chloru. Dzięki optymalizacji bilansu elektrolitycznego (z uwzględnieniem sodu, potasu, chloru i ewentualnie również siarki) wodorowęglan sodu zwiększa pobranie paszy, podnosząc produkcyjność. Również w przypadku stresu cieplnego wodorowęglan sodu pomaga w utrzymaniu odpowiedniego pobrania paszy i produkcji – np. u kur niosek sprzyja optymalnej wydajności nieśnej i poprawia jakość skorupy jaja. Optymalizacja równowagi elektrolitycznej u brojlerów może prowadzić do zmniejszonego pobrania wody i poprawy jakości ściółki.

U trzody chlewnej optymalizacja równowagi elektrolitycznej powoduje zwiększenie pobrania paszy bez negatywnego wpływu na wykorzystanie paszy. Badania wskazują, że optymalna równowaga elektrolityczna różni się np. u prosiąt i świń w okresie tuczu. Poniżej lub powyżej wartości optymalnej pobranie paszy może być obniżone, co z kolei może niekorzystnie wpływać na wydajność.

Wodorowęglan sodu Bicar®Z jest przydatnym i bezpiecznym narzędziem regulacji równowagi elektrolitycznej w żywieniu trzody i drobiu. Przyczynia się do optymalizacji pobrania paszy i wzrostu wydajności.

Więcej informacji: https://www.bicarz.com/