Orffa focust op nieuwe generatie spoorelementen: hoge beschikbaarheid bij lage dosering

De Molenaar, March 2020

Voor optimale diergezondheid en prestatie is een goede voorziening van spoorelementen van groot belang. Het Excential Smart-assortiment van Orffa voor­ziet daarin. “Deze spoorelementen kenmerken zich door de hoge biologische beschikbaarheid. Bovendien komen de actieve elementen pas beschikbaar na passage door de maag van het dier”, aldus Lien Vande Maele.

Spoorelementen zoals koper, zink en mangaan zijn van groot belang voor een optimale diergezondheid en prestatie. Om tekorten en daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen, is aanvulling veelal noodzakelijk. Een goede, hoogwaardige bron van spoorelementen is daarbij van groot belang. De nieuwe generatie hydroxy-spoorelementen (Excential Smart assortiment van Orffa) waarborgen een hoge beschikbaarheid en optimale toevoer aan het dier. Dankzij goede intramoleculaire bindingen hebben deze producten geen negatieve invloed op de stabiliteit of opname van andere voedingsstoffen, op de gezondheid van het darmkanaal en op de werking en gezondheid van de pens.

Functie

Spoorelementen zijn betrokken bij verschillende complexe metabole functies. “Een tekort aan spoorelementen kan leiden tot verschillende aandoenin­gen”, vertelt Lien Vande Maele, Central Technica! Manager bij Orffa. Koper, zink en mangaan spelen als cofactor in metalloenzymen een essentiële rol bij de activiteit van verschillende belangrijke enzymen. Koper is nodig voor het neutraliseren van vrije radicalen en voor de ontwikkeling van rode bloedcellen.

Samen met zink is koper nodig voor de klauwgezondheid en de ondersteuning van het bot- en kraakbeenmetabolisme. Zink is tevens belangrijk voor de huid ­gezondheid en immuunfunctie. Mangaan is belangrijk voor de ontwikkeling van het skelet en de vruchtbaarheid.

De nieuwe generatie spoorelementen van Orffa, hydroxy-spoorelementen, zijn anorganisch, maar hebben dankzij de covalente binding en kristalstructuur een hogere stabiliteit. “De kristalsturctuur waarborgt een lage reactiviteit in een pH-neutrale omgeving”, licht Van de Maele toe. De nieuwe generatie anorganische spoorelementen hebben een stabiele chemische structuur en zijn niet oplos­baar in vloeistoffen een neutrale pH. Bij lage pH-waarden zoals in de maag, komen de actieve spoorelementen langzaam uit de kristalstructuur vrij wat zorgt voor een goede biologische beschikbaarheid. “Door de trage vrijstelling is een lage reactiviteit gewaar­borgd en wordt complexvorming beperkt. Bovendien zorgt dit proces er voor dat de spoorelementen beschikbaar komen op de juiste plaats in de dunne darm en worden opgenomen door het dier.”

Pluimvee en varkens

Kopeen zink worden binnen de pluimvee– en varkenssector veelagebruikvoor hebehoud van een goede epitheelgezondheid. In eerecente Europeseproef met vleeskuikens onderzocht Orffa het effecvan hydroxy­ spoorelementen. In de proef kregen Ross 308kippenrespectievelij15  en   120 ppm Cu eZn van eesulfaatbro(controlegroep) of  een  lagere dosering van respectievelijk 10 e80 ppm Cu eZin de vorm van hydroxy- spoorelementen (ExcentiaSl17a rt).

Bij de groep die de hydroxyspoorelementekregen, werden lagere scores voovoetzoollaesies genoteerdan bide controlbehandelingen(zie figuu1). “Bij het metevahet kopergehalte in de lever werd bovendieeehogere biologische beschikbaarheid vadhydroxyspoorelementegevonden, ondanks dat elagere doseringewaren gebruikt.” 

In een recente Scandinavischproef met varkens, waarin spoorelementen  vasulfaten en hydroxyspoorelementen werdevergelekein twee groepen vaelk vijfhonderd zeugenwerdevergelijkbare resultaten op epitheegezondheid waargenomen.   “Voor de proef had eegroot aantazeugen te maken met scheuren in de wandhoorn, in verschil­lende gradaties. Aade hand vaeescoresysteem voode ernst vadeze letsels, werd aangetoond dat de hydroxyspoorelementen met hun hogere biologische beschikbaarheid de klauw­gezondheid van de zeugen in deze praktijkomstandigheden verbeterden.”

Herkauwers

Hydroxyspoorelementen hebben sterke intrarnoleculaire bindingen die ervoor zorgen dat de moleculen stabiezijn, zich kenmerken door lage reactiviteit in de pens en een langzame afgifte in het darmkanaal. Een recent laboratorium onderzoek waarin de pensfermentatie werd gesimuleerd, wees uit dat uitsluitend bij toepassing van hydroxy-spoorelementede fermentatie op peibleef“Allandere bronnen resulteerden in een lagere productie van vluchtige vetzuren en gas, hetgeen wijst op een mindegoede fermentatieHenegatieve effect op fermentatie is een aanwijzing dat de werking van dpensmicrobiota wordt gehinderd”, aldus Vande Maele.

Iverschillendproeven, zowein de praktijk als onder gecontroleerdomstandigheden, wordt het gebruik van hydroxy spoorelementen met an-organische sulfaatbronnen in herkauwers vergeleken. “Hierin is te zien dat het gebruik van hydroxyspoorelementen tot een hogere pensfermentatiemelkproductie(klauw)gezondheid en vruchtbaarheid kan leiden.”

Assortiment

Na een periode vaonderzoeeontwikkeling, bracht Orffa de hydroxy­ spoorelementeop de markt. De producten zijn opgenomen in heExcentiaSmartassortiment evoldoen aade geldende kwaliteitsvereisten, onder andere Uitvoeringsverordeningen (EU) 269/2012 en 991/2012 eRichtlijn 2002/32/EGBovendiezijn interne monitoringsprogramma’s geïmplementeerd om bijvoorbeeld de kristalstructuur tkunnen garanderen en  worden  van elkbatch de actieve bestanddelen geanalyseerd, maaook de verschillendmogelijkcontaminanten“Het lage gehalte verontreiniging,in combinatie met het hoog gehalte aan actieve bestand ­ delen en dspecifieke kristalstructuur, maakde Smart-productetoeevade meeszuivere eveilige spoorelementenbronnen in de diervoederindustrie”, aldus Vande Maele.0

“Hydroxy-spoorelementen hebbein vergelijking meandere anorganische en met organische mineralen veevoordelen, zoaleen hoogehaltactief bestand­deelniehygroscopisch en dproducten zijn stofvrijDalaatste waarborgt goede hanteerbaarheid vade producten in voeder, premixen en mineralenmixen.”