sustainabie development

Orffa, pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Nasz wkład dla zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej

Liczba ludności na świecie szybko rośnie, co wiąże się z rozwojem działalności przemysłowej na całym świecie. Wzrost działalności gospodarczej wiąże się ze zwiększeniem globalnego zanieczyszczenia, co prowadzi do takich problemów międzynarodowych jak globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne. Tego typu zjawiska mają znaczący wpływ na jakość życia i poziom ubóstwa w wielu krajach.

Download our sustainability brochure

Odkryj nasz wkład w zrównoważoną produkcję zwierzęcą

sustainable goals

Global sustainability objectives of the United Nations

In 2015, the United Nations, representing about 200 nations, agreed on a protocol, having an ambition to improve the quality of life of people by 2030.

Implementation of the European Green Deal

european green deal

The main targets as described in this ‘Farm to Fork’ strategy are:

To reduce the use of chemical and hazardous pesticides by 50% by 2030

To reduce nutrient losses in the environment by at least 50%, and the use of fertilizers by at least 20% by 2030

To reduce the use of antibiotics in livestock and aquaculture by 50%

And to promote organic farming, having as objective to use 25% of the total farmland for organic farming by 2030

Karta zrównoważonego rozwoju w produkcji pasz opracowana przez FEFAC

Europejski sektor paszowy, za pośrednictwem swojej organizacji branżowej FEFAC, wydał kartę zrównoważonego rozwoju produkcji pasz, określając pięć głównych celów.

 • contribute

  WSPIERANIE NEUTRALNEJ DLA KLIMATU GOSPODARKI POPRZEZ PRODUKCJĘ PASZ

 • contribute

  ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE POPRZEZ BARDZIEJ EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI

 • contribute

  ODPOWIEDZIALNE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA

 • contribute

  POPRAWA ZDROWIA I DOBROSTANU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

 • contribute

  POPRAWA ŚRODOWISKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ORAZ ODPORNOŚCI SEKTORÓW

environmental friendly

Zaangażowanie firmy Orffa w zrównoważone, przyjazne dla środowiska rolnictwo

Dzięki doskonałym relacjom z licznymi ośrodkami badawczymi i uniwersytetami w Europie i za granicą oraz dużym nakładom na badania i rozwój w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie pasz, firma Orffa jest dobrze przygotowana do wypełniania ważnej roli w dostarczaniu rozwiązań w zakresie dodatków paszowych i pasz, wspierających przemysł w realizacji ambitnych celów związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem.

Produkty i koncepcje firmy Orffa mogą być przydatne w redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), w znacznym zmniejszeniu śladu ekologicznego tej branży, w zwiększeniu wydajności produkcji zwierzęcej przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paszy oraz w obniżeniu zanieczyszczenia azotem poprzez lepsze zbilansowanie żywienia białkowego. Orffa oferuje również rozwiązania mające na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w paszy i wodzie pitnej oraz opracowuje produkty, które zapewniają bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracowników w zakładach produkcyjnych.

 • Redukcja metanu
  Redukcja metanu

  Orffa prowadzi projekt dotyczący zmniejszenia emisji metanu u przeżuwaczy, między innymi za pomocą swojego naturalnego produktu botanicznego Alliin Plus.

 • Zmniejszenie śladu ekologicznego
  Zmniejszenie śladu ekologicznego

  Aminokwasy są jednym z głównych produktów firmy Orffa. Nasze kontakty z wiodącymi instytutami naukowymi pozwoliły nam stać się pionierem w zakresie optymalizacji diet dla zwierząt pod kątem redukcji wydalania azotu.

 • Zwiększenie wydajności produkcji zwierzęcej
  Zwiększenie wydajności produkcji zwierzęcej

  Obniżenie współczynnika wykorzystania paszy jest najlepszym sposobem na poprawę efektywności żywienia. W ofercie firmy Orffa znajduje się kilka produktów, które to umożliwiają.

 • Ograniczenie stosowania antybiotyków
  Ograniczenie stosowania antybiotyków

  Firma Orffa od lat 80-tych promuje stosowanie probiotyków w produkcji zwierzęcej. Orffa współpracując z Calpis/Asahi wprowadziła na rynek unikalny probiotyk Calsporin.

 • Bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt
  Bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt

  Zmiany patologiczne w obrębie podeszwy stopy oraz podrażnienie amoniakiem są głównymi zmartwieniami producentów brojlerów. Ammomin, czysty klinoptylolit, jest skutecznym środkiem absorbującym wodę i amoniak w hodowli brojlerów.

 • Bezpieczeństwo pracowników
  Bezpieczeństwo pracowników

  Zapylenie stanowi główny problem w zakładach produkcyjnych. Odpowiednio zbilansowana mieszanka paszowa dla zwierząt zawiera wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, począwszy od białka i źródeł energii, a skończywszy na witaminach i składnikach mineralnych.

 • Straty środowiskowe związane z mikroelementami
  Straty środowiskowe związane z mikroelementami

  Zwierzęta potrzebują pierwiastków śladowych (cynk, miedź, mangan, selen,...), do zachowania prawidłowego metabolizmu, procesów zachodzących w organizmie i optymalnej wydajności.

 • Produkcja ekologiczna
  Produkcja ekologiczna

  Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu jest zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego w UE do około 25%.

sustainabie development

Wpływ preparatu Excential Energy Plus na ślad węglowy produkcji brojlerów

Wpływ Excential Energy Plus (emulgator żywieniowy) na ślad środowiskowy produkcji brojlerów został zmierzony na podstawie serii badań naukowych (Uniwersytet w Lavras, Brazylia) we współpracy z Blonk Consultants, wiodącą firmą zajmująca się zastosowaniem metodologii LCA w rolnictwie, działającą na poziomie rządowym jako organ doradczy. LCA jest techniką oceny wpływu na środowisko związanego z życiem produktu lub usługi od kołyski do grobu. Jako metodykę obliczeń zastosowano Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące śladu ekologicznego produktów (PEF).

Skuteczność działania Excential Energy Plus w tych doświadczeniach była reprezentatywna dla wszystkich badań naukowych przeprowadzonych z produktem, jak również dla wyników z obserwacji terenowych.

Celem badań była ocena śladu ekologicznego brojlerów żywionych z dodatkiem i bez dodatku Excential Energy Plus, uwzględniająca kilka kategorii wpływu na środowisko: zmiany klimatu, eutrofizację, zakwaszenie i użytkowanie (zmiany) gruntów.

life cycle assessment life cycle assessment

Produkcja drobiu w Niderlandach

1.000.000 ton mięsa drobiowego/rok

Zastosowanie Excential Energy Plus we wszystkich dietach pozwala zaoszczędzić 0,12 Mton Co2 ekw./rok!

Stanowi to równowartość..
10%

Światowa produkcja drobiu

92 mln ton mięso kurcząt brojlerów
451 mln ton CO2 ekw.

-11 mln ton CO2 ekw.

Stanowi to równowartość..
10%

Zwrot z inwestycji w zrównoważony rozwój (RSI)

1 kg Excential Energy plus wymaga 1,15 kg CO2 ekw. nakładu, ale pozwala zaoszczędzić 228 kg CO2 ekw.

Odpowiada to RSI 1:200!

Zaangażowanie firmy Orffa w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

(w odniesieniu do globalnych celów rozwoju)

 • commit

  Firma Orffa oferuje produkty i rozwiązania podnoszące wydajność produkcji rolnej, umożliwiające wyżywienie rosnącej liczby ludności na świecie oraz zapewniające dostępność wysokiej jakości białka zwierzęcego w zrównoważonej diecie dla wszystkich ludzi.

 • commit

  Koncepcje firmy Orffa mają duży wpływ na produkcję żywności, poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju i tworzenie wydajnych systemów produkcji białka zwierzęcego.

 • commit

  Firma Orffa zapewnia pracownikom dobre i bezpieczne miejsca pracy oraz posiada kodeks postępowania, który respektuje prawa pracownicze i zapobiega wykorzystywaniu pracy niewolniczej, korupcji i innym formom naruszania zasad etycznych. Orffa dąży do osiągnięcia rozwoju gospodarczego poprzez innowacje.

 • commit

  Akwakultura zaopatruje populację światową w zdrową żywność, unikając jednocześnie nadmiernego przeławiania zasobów wodnych. Orffa tworzy i oferuje rozwiązania, pozwalające zastąpić wyczerpujące się źródła mączki rybnej i oleju. Zwiekszona retencja minerałów zapobiega ich wypłukiwaniu (eutrofizacji) i minimalizuje negatywny wpływ na jakość wody.

 • commit

  Koncepcje firmy Orffa mają duży wpływ na produkcję żywności, poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju i tworzenie wydajnych systemów produkcji białka zwierzęcego.

 • commit

  Wykorzystanie gruntów na cele rolnicze wymaga ochrony ekosystemów, zapobiegania wylesianiu i zapewnienia bioróżnorodności. Firma Orffa przyjmuje na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się do stosowania dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania, produkcji, dystrybucji i dostaw produktów do klientów.

Download our sustainability brochure

Odkryj nasz wkład w zrównoważoną produkcję zwierzęcą